Bel ons voor info op 015 / 55 92 00 tussen 10 u en 17:30 u - Gratis lijn technische dienst 0800 11 327

Algemene voorwaarden, privacy en cookie-beleid

 

 

Privacy beleid versie V1  Laatste wijzigingen: 20 september 2020

 

 

Over ons

 

Pur o BVBA  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die we van of over 'u'  verzamelen in het kader van de marktonderzoeksactiviteiten, invulformulieren of wedstrijden waaraan u deelneemt. Aangezien wij gevestigd zijn in de Europese Unie, verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en andere wettelijke bepalingen.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens bedoelen wij informatie die u direct of indirect identificeert als individueel persoon. Indirect wil zeggen in combinatie met andere informatie, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer of een uniek toestelnummer.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de doeleinden die hieronder worden beschreven of waarvoor u specifiek toestemming hebt gegeven. We verzamelen en verwerken niet meer en geen andere soorten gegevens dan deze die nodig zijn voor deze doeleinden. Als de verwerking op basis van uw toestemming wordt uitgevoerd, zullen we uw persoonsgegevens alleen met uw goedkeuring voor een ander doel gebruiken.

 1. Registratiegegevens en directe communicatie

  Voor veel diensten verzamelen wij uw persoonsgegevens, waaronder: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij gebruiken uw Registratiegegevens/stamgegevens om met u te communiceren over onze diensten en deze te leveren en door u te laten gebruiken, en u te informeren over ons beleid en gebruiksvoorwaarden of om u een jobaanbod te doen. Wij gebruiken uw Registratiegegevens en de inhoud van onze communicatie ook om te reageren wanneer u contact met ons opneemt.
   
 2. Juridische verplichtingen en juridische verdediging

  We kunnen persoonsgegevens gebruiken en bewaren voor juridische redenen en procedures, of om te voldoen aan wetgeving en overheidsbevelen,, zoals bijvoorbeeld ter wille van de preventie, opsporing of het onderzoek van een misdrijf, het voorkomen van schade, fraude of misbruik van onze diensten en IT-systemen. Het is ook mogelijk dat we uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze interne en externe auditeisen, informatieveiligheid of ter bescherming of uitvoering van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom of die van andere personen.
   
 3. Gebruik van website

  Dit Privacybeleid is ook van toepassing op het gebruik van onze website www.ritello.be en op online onderzoeken voor welke we u mogelijk uitnodigen.

  Cookies: Onze website en de onderzoeken maken gebruik van cookies en andere technologieën om de gebruikservaring te verbeteren en de prestaties, gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van de website te verbeteren en voor doeleinden van onderzoek naar advertentie-efficiëntie en media onderzoek. 
  Log-files: Op de portal en tijdens onderzoeken verzamelen we gegevens, waaronder persoonsgegevens, die algemeen beschikbaar zijn over uw apparaat wanneer het verbinding maakt met het internet. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet noodzakelijkerwijs beperkt tot, het IP-adres (Internet Protocol adres), het type en de versie van het besturingssysteem en de browser, evenals, waar mogelijk, de fabrikant van het apparaat en het model en de datum en tijd van elk verzoek aan onze servers.
  Websites van derde partijen: Voor het gemak van onze bezoekers, kan de portal links bevatten naar websites die niet aan ons zijn verbonden en niet door ons worden gecontroleerd of beheerd. Het beleid en de procedures die we hier beschrijven, zijn niet van toepassing op deze websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid of privacy van gegevens die deze derde partijen verzamelen. We raden aan rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijken voor deze websites voor informatie over hun privacybeleid.

Verzameling van persoonsgegevens via andere bronnen

 

We kunnen ook persoonsgegevens verzamelen over de blootstelling van bezoekers aan advertenties en relevante media-inhoud uit andere bronnen, zoals advertentienetwerken, sociale media platforms en uitgevers van websites en mobiele apps. Als we dat doen, zullen we uw voorafgaande toestemming vragen voor de gegevensverzameling en we zullen u informeren over de bronnen waaruit we persoonsgegevens over u verzamelen. We gebruiken dergelijke secundaire gegevens om de gegevens die we verzamelen van panelleden tijdens hun deelname aan het panel te verrijken om zo onze klanten betere inzichten te geven.

Als we persoonsgegevens over u verzamelen van andere bronnen, zorgt deze bron er in de regel voor dat u van tevoren reeds op de hoogte bent gebracht van de mogelijke gegevensdoorgifte aan ons.  Desgevraagd bezorgen we u alle wettelijk vereiste informatie aangaande persoonsgegevens die we over u verzamelen maar niet bij u.

 

Hoe we persoonsgegevens delen

We onthullen uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden en aan de derde partijen die hieronder worden beschreven – tenzij met uw specifieke toestemming voor overdracht van persoonsgegevens aan andere categorieën van derde partijen elders gegeven, zoals via het toestemmingsformulier voor een specifiek panel. Wij zullen gepaste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt, beveiligd en doorgegeven volgens de toepasselijke wet.

 1. Binnen de Ritello-groep

  Pur O bvba maakt deel uit van een wereldwijde organisatie (Ritello) bestaande uit verschillende ondernemingen binnen en buiten de Europese Unie . Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven door een of meer ondernemingen die zijn gelieerd aan Ritello als dit nodig is voor gegevensverwerking en -opslag, om u toegang te bieden tot onze diensten, voor klantenondersteuning, om beslissingen te nemen over de verbetering van de diensten, voor inhoudsontwikkeling en andere doeleinden zoals beschreven in deel 0 van dit Privacybeleid. We onthullen persoonsgegevens van bezoekers niet aan derde partijen tenzij de deelnemers hun voorafgaande uitdrukkelijke toestemming voor dit specifieke doel hebben gegeven.
   
 2. Externe dienstverleners

  We kunnen andere ondernemingen en individuele binnen het kader van overeenkomsten betreffende gegevensverwerking, taken namens ons laten uitvoeren. We kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens doorgeven aan zaakwaarnemers, contractpartijen of partners voor het hosten van databases en toepassingen, voor gegevensverwerkingsdiensten, of om u informatie te sturen die u hebt aangevraagd, of aan callcenters om ondersteunende diensten te bieden of interviews te houden tijdens de marktonderzoeksprojecten. We delen zulke gegevens alleen met of maken ze alleen toegankelijk voor externe dienstverleners voor zover dit vereist is voor het respectieve doel. Zij mogen deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden, in het bijzonder niet voor hun eigen doeleinden of die van partijen buiten Ritello. 
   
 3. Bedrijfsovernames

  In geval van een reorganisatie, herstructurering, fusie of verkoop, of doorgifte van activa (gezamenlijk 'Bedrijfsovername') zullen we gegevens doorgeven, inclusief persoonsgegevens, in een redelijke omvang en voor zover nodig voor de bedrijfsovername, en op voorwaarde dat de ontvangende partij ermee akkoord gaat uw persoonsgegevens te respecteren op een manier die voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We brengen de betrokkenen op de hoogte voordat hun persoonsgegevens worden onderworpen aan een ander Privacybeleid.
   
 4. Overheidsinstanties

  We kunnen uw persoonsgegevens aan overheidsinstanties meedelen indien dit wordt vereist door de wet of een overheidsbevel. Ons beddrijf geeft bijvoorbeeld gehoor aan verzoeken van rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en andere overheids- en regeringsinstanties, waaronder mogelijk instanties buiten het land waar u woont.

Verwerking van persoonsgegevens van kinderen

 

Pur O zal geen persoonsgegevens van kinderen van 16 jaar of jonger (“Kind”) verzamelen of verwerken zonder toestemming van de ouders, krachtens de toepasselijke lokale wetgeving. Als we ervan op de hoogte raken dat persoonsgegevens van een Kind onopzettelijk zijn verzameld, zullen we deze gegevens zonder onnodige vertraging verwijderen.

 

Verwerking van gevoelige gegevens

In bepaalde gevallen kunnen we bijzondere categorieën persoonsgegevens over u ('gevoelige gegevens') verwerken. Gevoelige gegevens zijn onder andere persoonsgegevens over raciale of etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische opvattingen, lidmaatschap van vakverenigingen, genetische gegevens, biometrische gegevens om een natuurlijke persoon eenduidig te identificeren, gezondheid of het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon. We kunnen bijvoorbeeld gevoelige gegevens verwerken die u kennelijk openbaar hebt gemaakt. We kunnen ook gevoelige gegevens verwerken indien dit nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. We kunnen uw gevoelige gegevens ook verwerken als u vrijwillig uw voorafgaande, uitdrukkelijke en afzonderlijke toestemming hebt gegeven in een specifieke context voor een specifiek doel, zoals tijdens uw deelname aan een marktonderzoeksactiviteit.

 

Beveiliging

Pur o bvba hecht veel belang aan gegevensbeveiliging. We hanteren een gepast beveiligingsniveau en hebben derhalve redelijke fysieke, elektronische en administratieve procedures geïmplementeerd om de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, verlies of wijziging of niet-geautoriseerde vrijgave van of toegang tot persoonsgegevens die worden verstuurd, opgeslagen of anderszins verwerkt. Ons informatiebeveiligingsbeleid en onze informatiebeveiligingsprocedures sluiten nauw aan bij algemeen aanvaarde internationale normen, en worden regelmatig opnieuw beoordeeld en bijgewerkt indien nodig om te voldoen aan onze zakelijke behoeften, technologische veranderingen en reglementaire vereisten.

In het geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zal Pur O bvba alle toepasselijke meldplichten met betrekking een inbreuk in verband met persoonsgegevens opvolgen.

 

Uw juridische rechten

Als betrokkene verleent de wetgeving u specifieke rechten m.b.t. de persoonsgegevens die we van u of over u verzamelen of verwerken. Pur O BVBA respecteert uw individuele rechten en zal gepast met uw zorgen omgaan.

In de volgende lijst staat informatie over uw juridische rechten voortkomend uit wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing op datum van dit Privacybeleid:

 • Recht om toestemming in te trekken: Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, mag u deze toestemming te allen tijde intrekken volgens de procedures vermeld in het betreffende toestemmingsformulier. We zorgen ervoor dat de toestemming kan worden ingetrokken op dezelfde manier als deze was gegeven, zoals elektronisch. Als deelnemer aan een marktonderzoeksproject wijzen wij u erop dat door uw toestemming in te trekken, u niet verder in het project kan deelnemen en dat u niet langer in aanmerking komt voor eventuele beloningen of incentives die Pur O bvba aan de projectdeelnemers aanbiedt.
   
 • Recht op correctie: U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of te vervolledigen. Wij doen redelijke inspanningen om persoonsgegevens die in ons bezit of beheer zijn en die op continue basis worden gebruikt, nauwkeurig, compleet, actueel en relevant te houden op basis van de meest recente informatie die beschikbaar is voor ons. In passende gevallen bieden wij internetportals waar gebruikers zelf hun persoonsgegevens kunnen controleren, aanvullen en corrigeren.  Waar wij deze aanbieden, verwachten we dat de gebruikers op regelmatige wijze hun persoonsgegevens controleren en, indien nodig, aanvullen en corrigeren.
   
 • Recht op beperking: U mag van ons beperking verkrijgen op de verwerking van uw persoonsgegevens, als

  - u de juistheid betwist van uw persoonsgegevens, en dit voor de periode die we nodig hebben om de juistheid te controleren;
  - de verwerking onrechtmatig is en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik daarvan;
  - we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of
  - u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, en dit in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gronden voor verwerking zwaarder doorwegen dan de uwe.
   
 • Recht van toegang: U mag van ons informatie vragen betreffende persoonsgegevens die we van u hebben, inclusief informatie over welke categorieën persoonsgegevens we in ons bezit of beheer hebben, waarvoor ze worden gebruikt, waar we ze hebben verzameld, indien dit niet rechtstreeks van u is, en aan wie ze zijn onthuld, indien van toepassing. U mag van ons eveneens informatie vragen betreffende de periode gedurende dewelke we verwachten uw persoonsgegevens te bewaren, en, waar van toepassing, informatie betreffende eventuele automatische besluitvorming en profilering op basis van uw persoonsgegevens. U mag ons gratis een kopie vragen van persoonsgegevens die we van u hebben.  Wij behouden ons het recht voor een redelijke vergoeding te vragen voor elke andere kopie die u vraagt.
   
 • Recht op overdraagbaarheid: Op uw aanvraag geven we u een kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. U heeft het recht deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke van uw keuze over te dragen of om ons te verzoeken deze rechtstreeks aan zulke andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken, indien technisch uitvoerbaar. Deze rechten zijn vooropgesteld dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, endat de verwerking gebeurt via automatische procédés. In plaats van een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, kunt u verzoeken dat we de gegevens rechtstreeks doorgeven aan een andere door u benoemde verwerkingsverantwoordelijke.
   
 • Recht om gegevens te laten wissen: We kunnen uw persoonsgegevens wissen op u verzoek, wanneer

  - de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze waren verzameld of verwerkt;
  - u bezwaar maakt tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
  - de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;
  - de persoonsgegevens onwettig zijn verwerkt;
  - de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
  - wanneer de persoonsgegevens werden verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een Kind.

  tenzij en voor zover de verwerking nodig is

  - voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  - om te voldoen aan een wettelijke verplichting waarvoor we gegevens moeten verwerken;
  - in het bijzonder voor wettelijke bewaarplichten voor gegevens;
  - voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
   
 • Recht om bezwaar te maken: U mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als gevolg van uw specifieke situatie, vooropgesteld dat de verwerking niet is gebaseerd op uw toestemming maar op onze legitieme belangen of die van een derde partij. In dit geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, , tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen die zwaarder doorwegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking, vermeld dan of u wilt dat uw persoonsgegevens worden gewist dan wel dat de verwerking ervan door ons wordt beperkt.
   
 • Recht om een klacht in te dienen: In het geval van een vermeende inbreuk of toepasselijke privacywetgeving kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van van bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het land waar u woont of waar de vermeende inbreuk plaatsvond.

Let op:

 • Periode: We proberen uw verzoek binnen 30 dagen na ontvangst in te willigen. Deze periode kan echter worden verlengd om redenen in verband met het aantal ontvangen verzoeken dan wel de complexiteit van uw verzoek.
   
 • Beperking van toegang: In bepaalde situaties zijn we mogelijks niet in staat om u toegang te geven tot alle of sommige van uw persoonsgegevens vanwege wettelijke voorschriften of andere legitieme redenen. Als we uw verzoek om toegang afwijzen, informeren wij u over de reden voor deze weigering.
   
 • Geen identificatie: In bepaalde gevallen zijn we niet in staat om uw persoonsgegevens op te zoeken vanwege de identificatiemiddelen in uw verzoek. Twee voorbeelden van persoonsgegevens die we niet kunnen opzoeken als u uw naam en e-mailadres geeft, zijn:

  - gegevens verzameld via cookies in browsers,
  - gegevens verzameld van openbare social-mediasites vooropgesteld dat u uw opmerkingen hebt geplaatst onder een bijnaam die wij niet kennen.

  In dergelijke gevallen, waar wij u niet kunnen identificeren als betrokkene, zijn we niet in staat om te voldoen aan uw verzoek tenzij u extra informatie geeft waardoor u wel kan worden geïdentificeerd.
   
 • Uitoefenen van uw juridische rechten: Om uw juridische rechten te kunnen uitoefenen, neemt u schriftelijk contact op met onze privacyhelpdesk, bv. per e-mail of brief. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming. Raadpleeg het einde van dit Privacybeleid voor contactinformatie.

Bewaren van uw persoonsgegevens

 

Over het algemeen zullen we de persoonsgegevens die we van u hebben verzameld, wissen als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Het kan echter nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens voor langere tijd bewaren o.m. vanwege wettelijke bepalingen.

Bovendien zullen we niet al uw persoonsgegevens wissen als u ons hebt verzocht in de toekomst niet opnieuw contact met u op te nemen. Voor dit doel houdt Pur o de administratie bij waarin informatie staat over personen die niet willen dat we in de toekomst opnieuw contact met ze opnemen (bv. via bulkmail of recruteringscampagnes). We beschouwen uw verzoek als toestemming voor opslag van uw persoonsgegevens voor deze administratie tenzij u ons anders instrueert.

 

Wijzigingen aan dit Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde onze praktijken inzake gegevensbescherming te wijzigen, alsook onze beleidsdocumenten (waaronder dit Privacybeleid) te wijzigen en bij te werken. Om deze reden moedigen wij u aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Dit Privacybeleid is actueel op de datum van de 'laatste herziening' boven aan deze pagina. We zullen uw persoonsgegevens behandelen op een manier die overeenstemt met het privacybeleid waaronder ze zijn verzameld, tenzij we uw toestemming hebben om ze anders te behandelen.

 

Contact informatie

Vragen omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens en alle verzoeken m.b.t. het uitoefenen van uw daarmee verband houdende rechten kan u richten aan onze helpdesk voor gegevensbescherming: Email: info@ritello.be

 

Pur O BVBA

Wayenborgstraat 28

2800 Mechelen


 Alle verzoeken worden onder de aandacht gebracht van onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming.   

 

Cookieverklaring met betrekking tot cookies, soortgelijke technologieën en logbestanden

 

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën en we bewaren logbestanden van internetverzoeken die bij onze servers zijn ingediend, zoals hieronder uiteengezet.

Dit doen we:

 • voor zover noodzakelijk voor het functioneren en de beveiliging van de vragenlijsten en website,
 • en voor kwaliteitsgarantiedoeleinden om onze legitieme belangen als aanbieder van marktonderzoek en een website-exploitant te beschermen, in het bijzonder om spam, misbruik en fraude te detecteren en te voorkomen, bijvoorbeeld door automatische voltooiing van vragenlijsten of herhaalde deelname aan hetzelfde onderzoek door dezelfde persoon.

1 Over cookies, soortgelijke technologieën en logbestanden

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een reeks tekens bevatten en die unieke identificatie van een browser mogelijk maken. Exploitanten van websites die u bezoekt of derden sturen ze naar een computer of mobiel apparaat. De meeste browsers zijn standaard geconfigureerd om cookies te accepteren. U kunt uw browserinstellingen wijzigen zodat uw browser cookies van derden weigert of aangeeft wanneer een externe cookie wordt verzonden. Cookies van derden worden ingesteld door andere websites dan de website die u op dat moment bekijkt. Controleer de "Help" -bestanden van uw browser voor meer informatie over het gebruik van cookies.

 

Wat is lokale opslag?

Lokale opslag is een technologie waarmee websites gegevens op uw computer of mobiele apparaat kunnen opslaan. Dit is vergelijkbaar met cookies, maar lokale opslag kan grotere hoeveelheden gegevens vergen en deze gegevens worden niet automatisch overgedragen bij elke aanvraag aan de site die de gegevens heeft opgeslagen. Cookies verlopen meestal na een bepaalde tijd (worden automatisch verwijderd). Gegevens in lokale opslag blijven meestal bestaan totdat u deze handmatig verwijdert. Controleer de "Help" -bestanden van uw browser voor meer informatie over het omgaan met lokale opslag.

 

Wat zijn captchas?

Een captcha ("volledig geautomatiseerde publieke Turing-test om computers en mensen uit elkaar te houden") is een websitewidget die interactie vereist van bezoekers van websites om echte gebruikers te onderscheiden van computerprogramma's (bots) die automatisch bepaalde acties uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het invullen van het webformulieren.

 

Wat zijn logbestanden?

Met logbestanden wordt netwerk- en apparaatinformatie bedoeld die website-exploitanten op hun servers opslaan wanneer mensen websites bezoeken.

 

Wat is een digitale vingerafdruk?

Met vingerafdruk van een digitaal apparaat wordt verwezen naar een unieke identificatie die is afgeleid van een verzameling kenmerken en eigenschappen van uw verbonden apparaat en/of webbrowser die worden blootgesteld aan de websites die u bezoekt.

2 Hoe wij cookies, soortgelijke technologieën en logbestanden gebruiken bij onze online onderzoeken

 

Hoe wij cookies gebruiken

We bewaren cookies en lokale opslaggegevens van onze domeinen (inclusief domeinen en subdomeinen anders dan het vragenlijstdomein) op uw apparaat, en deze bevatten willekeurige en unieke identificatiegegevens. Vervolgens vergelijken we de opgeslagen gegevens bij het invullen van de vragenlijst met bestaande gegevens in de vragenlijst om te bepalen of een vragenlijst al eerder is ingevuld en voltooid vanaf hetzelfde apparaat. Dergelijke cookies die door ons worden ingesteld, worden voor een periode van maximaal 2 jaar opgeslagen, tenzij u deze handmatig verwijdert. Gegevens in lokale opslag zijn blijvend. U kunt deze handmatig verwijderen.

 

Hoe wij captchas gebruiken

Op de portals gebruiken we soms en naar eigen inzicht, ook tijdens vragenlijsten, plug-ins van de Google reCAPTCHA-dienst ('reCAPTCHA'). reCAPTCHA is een service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 94043, VS ('Google'). Wanneer u de portal of een vragenlijst opent met een reCAPTCHA-plug-in (dit wordt aangegeven door het reCAPTCHA-logo), ontvangt Google mogelijk de informatie dat u onze portals of vragenlijsten heeft bezocht, inclusief informatie die onder de Europese gegevensbeschermingswetten mogelijk als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd.
Daarnaast kan Google informatie ontvangen wanneer u de CAPTCHA oplost en kan deze informatie worden gebruikt voor het digitaliseren van tekst, het maken van aantekeningen bij afbeeldingen of het samenstellen van datasets ter ondersteuning van machinaal leren. We hebben geen controle over de gegevens die Google ontvangt wanneer u de plug-in gebruikt. Het gebruik van reCAPTCHA is onderworpen aan het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/privacy) en de algemene voorwaarden (https://policies.google.com/terms), deze worden ook getoond in de reCAPTCHA en u accepteert deze wanneer u de plug-in gebruikt.

 

Hoe we vingerafdrukken van digitale apparaten gebruiken

We verzamelen informatie van uw apparaat, waaronder, maar niet beperkt tot, het besturingssysteem, de browser, plug-in-versies, en vervolgens gebruiken we een algoritme om een unieke digitale vingerafdruk te genereren in de vorm van een reeks tekens. Deze vingerafdrukken worden opgeslagen in de vragenlijstdatabase en gecontroleerd aan de hand van unieke identificatiegegevens die we opslaan in cookies en lokale opslag. De voor het algoritme verzamelde gegevens worden niet opgeslagen en oorspronkelijke gegevens kunnen niet terug worden herleid uit de gegenereerde vingerafdruk.

 

De gegevens die we verzamelen en opslaan in logbestanden

We kunnen de volgende soorten informatie verzamelen en opslaan, met inbegrip van persoonsgegevens:

 • Het Internet Protocol-adres (IP-adres) van uw verbonden apparaat en onnauwkeurige fysieke locatie (land, regio, stad) van uw apparaat, afgeleid van het IP-adres,
 • Type gebruikt apparaat en informatie over het type en de versie van het besturingssysteem,
 • Een vingerafdruk van het digitale apparaat,

3 Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

 

We bewaren logbestanden met betrekking tot een specifieke vragenlijst tot maximaal 2 jaar.

 

4 Wijzigingen van deze cookieverklaring

 

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde onze privacy maatregelen te wijzigen en deze cookieverklaring op elk moment te wijzigen en bij te werken. Om deze reden moedigen wij u aan deze cookieverklaring te raadplegen elke keer als u de pagina bezoekt. Deze cookieverklaring is actueel op de datum van de "laatst herziening" bovenaan deze pagina. We zullen uw persoonsgegevens die zijn verzameld met behulp van cookies, vergelijkbare technologieën en logbestanden behandelen op een manier die overeenkomt met de cookieverklaring waaronder zij zijn verzameld, tenzij we uw toestemming hebben om ze anders te behandelen.

 

 

 

© Copyrights by RITELLO All Rights Reserved.

BE-nummer  : BE0524.947.964

To Pur O BVBA, Wayenborgstraat 28, 2800 Mechelen

Bel ons voor info op 015 / 55 92 00 tussen 10 u en 17:30 u - Gratis lijn technische dienst 0800 11 327